عمران و سازه

تهیه و کنترل نقشه‌های دقیق سازه‌ای برای پروژه‌های ساختمانی 

محاسبات سازه

تحلیل و محاسبات دقیق سازه‌ای برای اطمینان از استحکام و ایمنی ساختمان

نقشه‌های سازه‌ای

نقشه‌های دقیق سازه‌ای به همراه جزئیات مرتبط

طراحی لرزه‌ای

پیاده‌سازی روش‌های پیشرفته طراحی لرزه‌ای برای حفاظت از ساختمان در برابر رویدادهای زمین‌لرزه

راهکارهای تقویت

ارائه راهکارهای تقویت برای ساختمان‌های موجود به منظور افزایش استحکام و پایداری آنها